Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de cursussen BLS en PBLS en het symposium "Wat als een pleister niet voldoende is?". De deelnemer of organisatie verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden door aanmelding via email of telefonisch.

Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelding voor een cursus vindt plaats via email.
 2. Aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 3. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de aangemelde cursist ingelicht en op een wachtlijst geplaatst of in overleg ingeschreven voor een latere cursus.
 4. Na aanmelding ontvangt de cursist een mail met een bevestiging van de inschrijving en het verzoek tot betaling.
 5. De cursist heeft een bedenktijd van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kan de cursist zijn inschrijving zonder kosten ongedaan maken.

Kosten en betalingsvoorwaarden

 1. De cursustarieven staan vermeld op de website. 
 2. Het cursustarief is inclusief btw, cursusmateriaal en koffie/thee, tenzij anders vermeld.
 3. HartPuls behoudt het recht om de cursustarieven te wijzigen.
 4. Na aanmelding ontvangt de cursist een e-mail met bevestiging van inschrijving en het verzoek tot betaling van het cursusgeld. Een week voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld te zijn betaald.

Annuleringen en wijzigingen

 1. Na een bevestiging van HartPuls op uw inschrijving via een e-mail heeft de cursist zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven.
 2. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (kan ook per e-mail bericht) of telefonisch kenbaar te worden gemaakt bijHartPuls.
 3. Bij afmelding binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 4. Bij afmelding binnen 2 dagen voor aanvang van de cursus, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Als er sprake is van overmacht, kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Verhindering

 1. HartPuls doet er alles aan om de geplande cursussen te laten doorgaan.
 2. Het doorgaan van de cursus hangt onder meer af van een minimaal aantal deelnemers.
 3. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de cursus geannuleerd/verplaatst worden. Reeds ingeschreven cursisten worden hiervan op de hoogte gebracht en hebben het recht om de inschrijving te annuleren met volledige restitutie van de kosten.
 4. HartPuls is niet aansprakelijk als de cursus niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden.
 5. In dit geval worden de cursisten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt alles in het werk gesteld om vervangende data te vinden.

Auteursrechten

 1. Op het tijdens de cursus verstrekte cursusmateriaal rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, in elektronische vorm of in welke vorm dan ook.
 2. Het maken van video- en/of geluidsopnamen van een cursus of een gedeelte hiervan is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 1. De theoretische en praktische inhoud van de BLS en PBLS cursus is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. De instructeurs van HartPuls zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat tijdens het deelnemen aan de cursussen.
 2. HartPuls zorgt ervoor dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.
 3. HartPuls instructeurs zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van de geleerde kennis en kunde door de cursist tijdens zijn handelen. De cursist is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan de regelgeving en wetgeving omtrent het reanimeren van mensen.

Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn opgesteld door HartPuls 1 juli 2013 en kunnen ten alle tijden worden aangepast. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is leidend.